Yazar arşivleri:

Bu Cübbeler Neden İliksiz?

Tek tip cübbe, bütün avukatların yasalar önünde eşitliğini, cübbenin yeşil kısmı hukuk davalarını, kırmızı kısmı ise ceza davalarını temsil eder. Avukatlık kamu hizmeti olduğundan CÜBBENİN CEBİ, AVUKATLAR BAĞIMSIZ OLDUĞUNDAN DÜĞMELERİ YOKTUR. Siyah rengi ise yasaların otoritesini ve adalete hizmet eden mesleğin ağırlığını temsil eder, adaletin rengi siyahtır, zira tüm renkler siyahın içinde erirler. Yakasındaki altın sarı yaldız ise idarenin temsilidir. (alıntıdır)

İhtiyati Tedbir Taleplerinin Reddi veya Bu Taleplerin Kabulü Hâlinde, İtiraz Üzerine Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunu Yargıtay Kapattı

İhtiyati Tedbir Taleplerinin Reddi veya Bu Taleplerin Kabulü Hâlinde, İtiraz Üzerine Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunu Yargıtay Kapattı

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı
Esas No: 2013/1, Karar No: 2014/1

ÖZET: İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır.

Okumaya devam et

Sigortasız Çalıştırılan Araştırma Görevlileri İçin Emsal Olacak Karar

Yargıtay sigortasız çalıştırılan araştırma görevlileri için emsal olacak kararı onadı. Doktora öğrencisi Elçin Kurbanoğlu, Bilkent Üniversitesi’nde yaptığı asistanlık görevinin ‘işçi’ kapsamına alınması için dava açtı. Ankara 5. İş Mahkemesi Kurbanoğlu’nu haklı bularak, haklarının iade edilmesine hükmetti. Üniversite kararı temyiz etti. Yargıtay yerel mahkemenin kararını oybirliği ile onayarak doktora öğrencilerinin haklarını almasının önünü açtı.

Okumaya devam et

Anayasa Mahkemesi’nin Twitter Yasağına İlişkin Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı!

Anayasa Mahkemesinin kararları

MADDE 153- Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.