Kategori arşivi: Genel

“Belirsiz Alacak Davası” & “Kısmi Dava” – Eser Sözleşmesi

 T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ 2015/4502 E., 2016/627 K., 3.2.2016 T.

Davacının aynı hukuki ilişkiden kaynaklanan alacağının veya hakkının tümünü değil, belirli bir kısmını talep ederek açtığı davaya kısmi dava denir. Diğer bir ifadeyle, bir alacak hakkında daha fazla miktar için tam dava açma imkanı bulunmasına rağmen, alacağın bir kesimi için açılan davaya kısmi dava denir. Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden (örneğin eser sözleşmesinden) doğmuş olması ve bu alacağın şimdilik bir kısmının dava edilmesi gerekir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 17.10.2012 gün, 2012/9-838 Esas 715 Karar sayılı ilâmı, Kuru/Arslan/Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 22. Bası,s.286; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, 12. Bası, s.320).

Kısmi dava, 6100 Sayılı HMK’nın 109. maddesinde düzenlenmiş olup, maddenin 1. fıkrasında “Talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir” hükmüne 6644 Sayılı Kanun’un 4. maddesiyle yürürlükten kaldırılan ancak dava tarihinde yürürlükte olan 2. fıkrasında ise; “Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz” hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemelere göre, kısmi dava açılabilmesi için; talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olması ve talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmalı bulunması veya açıkça belirli olmaması gerekir…
Okumaya devam et

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Adi Ortaklığın Taraf Ehliyeti

T.C YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ – 2016/8570 E., 2016/8016 K., T. 11.10.2016

Mülga 818 Sayılı BK’nın 520, 6098 Sayılı TBK’nın 620 vd. maddelerinde düzenlenen ve iki veya daha fazla kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri ortaklık olan adi ortaklığın, tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti de yoktur. Bu nedenle, adi ortaklığa dair dava ve taleplerde, adi ortaklığı oluşturan kişilerin taraf olarak hep birlikte hareket etmeleri gerekir. Adi ortaklığa karşı açılacak dava ve talepler yönünden ise; ikili bir ayrım yapmak gerekecektir. Dava ya da talebin konusu paradan başka bir şey ise, bütün ortaklara karşı birlikte açılması gerekirken (mecburi dava arkadaşlığı), para ise; ortaklar bu borçtan müteselsilen sorumlu olduklarından ortaklardan biri, bazıları ya da tümüne karşı (ihtiyari dava arkadaşlığı) açılabilecektir. Okumaya devam et

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Benzer İş ve İhale Konusu İş

Kamu İhale Kurul Kararı

Karar Tarihi ve No           : 02.03.2016 – 2016/UH.III-676

Benzer iş, mevzuatta ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak belirlenmiş olup,  ihale konusu işe ilişkin deneyimi olan firmalar ile birlikte benzer iş deneyimi olan firmaların da ihalelere katılımı sağlanarak rekabet ortamının sağlanması amacına hizmet etmektedir. Söz konusu fonksiyonun icra edilmesi bakımından, benzer iş belirlemesinin,  benzer iş tanımında yer alan kriterler (nitelik ve büyüklük, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirme, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzerlik) çerçevesinde, idarelerce ihale konusu işe benzeyen işlerin- mümkün olduğu ölçüde ihale konusu iş dışında işlerin- belirlenerek İdari Şartname’de belirtilmesi gerekmektedir. İdari Şartname’de yapılan benzer işe ait belirlemelerinin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, değiştirilmesi mümkün olmadığından ihale dokümanında yer alan belirlemelere bağlı kalınması gerekmektedir. Bununla birlikte, benzer iş tanımının ihale konusu işe uyumlu olmakla birlikte daha daraltıcı ve spesifik olarak belirlenmiş olduğu durumlarda, ihale konusu işe uygun bir iş deneyimin ne şekilde değerlendirileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, ihale konusu işe ilişkin deneyimi olan bir firmanın iş deneyiminin, benzer işe uygun olmadığından bahisle herhangi bir işlem tesis edilebilmesinin mümkün olmadığı açıktır; zira ihale konusu işe ilişkin bir deneyimi olan firmanın, mevzuatta aranılan iş deneyim belgesine sahip olduğu ortadadır. Bu doğrultuda, adaylar/istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin, öncelikle ve esasen ihale konusu işe uygunluk yönünden değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu değerlendirmeden sonra ihale konusu işe uygun bir iş deneyimine sahip bir adayın/isteklinin iş deneyiminin uygun kabul edilmesi gerekmekte, ihale konusu işe uygun olmadığı tespit edilemeyen bir iş deneyim belgesinin bu defa benzer işe uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi gerekmektedir. Zira, gerek 4734 sayılı Kanun, gerek ikincil mevzuata, gerekse Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 8.2.1’inci maddesinde “ihale konusu iş veya benzer işlere” ilişkin deneyimin yeterlik kriteri olarak istenildiği, söz konusu düzenlemelerde ihale konusu iş ile benzer iş arasında “veya” bağlacı kullanılmak suretiyle sunulan iş deneyim belgesinin herhangi birine uygun olmasının yeterli kabul edileceği belirtilmiştir.

Karar detayları : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

2016-2017 Adli Yılı 01.09.2016 tarihi itibariyle açıldı.

İliksiz cübbeler böyle bir dönemde ateşten gömleğe dönüşmüşken durmak, pes etmek, vazgeçmek, yanlışlara boyun eğmek bizlere yakışmaz. Doğru bildiğimiz yollarda, doğruluğundan hiç şüphe duymadığımız adımlarla ilerlemektir akla uygun ve esas olan. Başta meslektaşlarıma ve tüm hakim ve savcılarımıza ile adalet arayışında olan (%100) herkese yeni adli yılın “Adalet” getirmesini diliyorum….

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.