Kira Alacağı Nedeniyle Yapılan İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Davasında Görevli Mahkeme…

6100 Sayılı HMK’nın 4/1-a maddesinde kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilâmsız icra yoluyla tahliyesine dair hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara, konuları ve değerlerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde bakılacağı hükmüne yer verilmiştir.

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

2016/4490 E., 2016/7079 K.,  16.6.2016 T.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasında Bolvadin Asliye Hukuk, Bolvadin Sulh Hukuk ve Bolvadin İcra Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, kira sözleşmesine dair alacak sebebiyle itirazın iptali istemine ilişkindir.

Bolvadin Asliye Hukuk Mahkemesince, HMK’nın 4/1. maddesi gereğince davaya bakmakla görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Bolvadin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ise kiralayan tahliye ve kira alacağının tahsiline dair sulh hukuk mahkemesinde dava açabileceği gibi İİK’nın 269 ve 276 maddeleri hükümlerine göre genel haciz yoluyla takip de yapabilir ve kiralayanın İİK hükümlerine göre takip yoluna başvurması durumunda 6100 Sayılı HMK’nın 4/a maddesinde İİK’nın 269 ve 276 maddeleri hariç tutulmuş olduğundan itirazın iptaline dair 6100 Sayılı HMK’nın 4/a hükmüne göre görevli mahkemenin İcra Mahkemeleri olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Bolvadin İcra Hukuk Mahkemesince itirazın iptali davalarında icra mahkemelerinin görevli olmadığı, HMK’nın 4/1. maddesi gereğince davaya bakmakla görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

6100 Sayılı HMK’nın 4/1-a maddesinde kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilâmsız icra yoluyla tahliyesine dair hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara, konuları ve değerlerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde bakılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda davacı, davalı ile aralarındaki kira sözleşmesi uyarınca davalı aleyhine ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için icra takibi başlattığını, itiraz üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptali istemiyle asliye hukuk mahkemesinde dava açmış ise taraflar arasındaki uyuşmazlık kira sözleşmesine dayalı ilamsız icra takibine vâki itirazın iptali istemine dair olup davacı taraf süresi içinde itirazın iptalini talep ettiğine göre davanın sulh hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bolvadin Sulh Hukuk Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 16.6.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: http://www.kazanci.com

Paylaş