Elbirliği Mülkiyetinin, Paylı Mülkiyete Çevrilmesi ve Ortaklığın Giderilmesi – İİK. 121. madde

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

E.2016/589, K. 2018/6015, T. 26.9.2018

ÖZET: Somut olaya gelince; davacı vekili taleplerinin dava dilekçesinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilerek ortaklığın giderilmesi, 27.05.2014 tarihli celsede taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen olmadığı halde satış suretiyle giderilmesi olarak belirtmesine rağmen 28.05.2014 havale tarihli dilekçesinde taleplerinin elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi olduğunu belirtmiştir. Davacı vekili tarafından dava dilekçesine eklenilen … 13. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/1467 Esas, 2014/82 Karar sayılı kararı ile İİK’nın 121. maddesi gereğince 292 ada 27 parselde ortaklığın giderilmesi davası açmak üzere alacaklıya yetki verildiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, davacı vekiline elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi amacıyla icra hukuk mahkemesinden yetki belgesi alması için süre verilmeli, verilen süre içinde yetki belgesinin dosyaya sunulmaması halinde davanın reddine karar verilmeli, verilen süre içinde yetki belgesinin dosyaya sunulması halinde işin esası incelenerek sonucuna göre bir hüküm kurulmalıdır.  Okumaya devam et

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Adli Tatil Sona Erdi

Yeni adli yıl 01.09.2018 tarihi itibariyle başladı. Tüm vatandaşlarımıza ve meslektaşlarıma ADİL bir yıl diliyorum…

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

İdari Yaptırım Kararının Kaldırılmasına

ANKARA 1.SULH CEZA HAKİMLİĞİ

2018/2527 D.İş , 2018/2527 K. 09.04.2018 Tarihli Kararı

İtiraz eden Derya BAYKAN, 21.03.2018 tarihli itiraz dilekçesinde özetle 06 …… plaka nolu araca 20.02.2018 tarihinde aynı gün, aynı yerde, aynı kabahatten ve kısa zaman aralığında trafik idari para cezası karar tutanaklarının düzenlendiğini, aynı fiilden dolayı ikinci kez yargılamanın olamayacağını ve diğer cezayı ödediğini belirterek düzenlenen diğer idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İdari para cezası karar tutanağı 08.03.2018 günü itiraz edene tebliğ edilmiş itiraz Kabahatler Kanunun 27/1 maddesine yazılı 15 günlük yasal süre içinde 21.03.2018 günü yapılmıştır.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 61/1-N maddesinden 06 ….. plakalı araca aynı gün, aynı yerde ve kısa aralığında 20.02.208 tarih IJ 645806 ve IJ 6455810 seri sayılı trafik idari para cezası karar tutanakları düzenlenmiştir. 20.02.2018 tarih IJ 645806 seri sayılı trafik idari para cezası karar tutanağındaki ceza ödendiğinden ve devam eden eylem nedeniyle ikinci suç oluşmadığından 20.02.2018 tarih ve IJ-645510 seri nolu idari para cezası hukuka aykırı olup 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/8-b maddesi gereğince idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

Okumaya devam et

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Eser Sözleşmeleri ve Delil Başlangıcı

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/4760 ,K. 2014/5689, T. 13.10.2014

• DELİL BAŞLANGICI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili İstemi – Sevk İrsaliyesinde Malzemeleri Teslim Alan Sıfatıyla İnşaat Bekçisinin İmzasının Bulunmakta Olduğu/Bu Belge HMK’nın 202/2. Md.si Gereğince Delil Başlangıcı Niteliğinde Olup Davalıları Bağlayıcı Nitelikte Olduğu )

6100/m.190, 4721/m.6, 6100/m.266, 818/m.366

ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili amacıyla yürütülen icra takiplerine itirazların iptali istemine ilişkindir. Davacı, davalılar ile aralarında eser sözleşmesi kurulduğunu iddia etmekte, davalılar ise davacı ile aralarında sözleşme ilişkisinin kurulmadığını savunmaktadır. O halde, davacı akdi ilişkiyi kanıtlamak zorundadır. Davacı vekili davalı taraflarla sözleşme ilişkisi kurulduğunu ispat açısından davalı çalışanının imzasını taşıyan sevk irsaliyesine dayanmaktadır. Gerçekten de sevk irsaliyesinde malzemeleri teslim alan sıfatıyla inşaat bekçisinin imzası bulunmakta olup, adı geçen şahsın davalılardan birinin sigortalı çalışanı olduğu dosyada mevcut kayıt ve belgelerle sabit olduğu gibi, davacı tanığı olarak dinlenen kişinin de sevk irsaliyesinde kendisine atfen atılan imzayı kabul etmiş bulunmaktadır. Bu belge 6100 Sayılı HMK’nın 202/2. maddesi gereğince delil başlangıcı niteliğinde olup, davalıları bağlayıcı niteliktedir. Dinlenen tanık beyanlarına göre de, davacının işi yaptığı sabit görülmekle akdi ilişkinin kurulduğu ve işin davacı tarafından yapıldığının kabul edilerek işin esasına girilmelidir. Oluşturulacak teknik bilirkişi heyetiyle mahallinde keşif ve inceleme yapılmak suretiyle davacı yüklenici tarafından yapılan işin bedelinin mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 366. ( 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 481. ) maddesine göre hesaplatmak ve sonucuna göre karar vermek gerekir. Okumaya devam et

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.