Takas Müessesi

ÖZET : Dava, sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak istemine ilişkindir. T.B.K.nın 139/1 maddesi gereğince; iki kişi karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her iki tarafın her biri alacağını borcuyla takas edebilir. Bunun sonunda her iki borç, takas edilebilecekleri anda daha az olan borç tutarınca sona erer. Takas borcu sona erdiren işlemlerden olup, takas sonunda karşılıklı borçlar daha azı oranında sona erer. Takasın sözkonusu olması için tarafların birbirlerine karşı aynı zamanda hem alacaklı hem de borçlu olmaları gerekir. Henüz doğmamış alacaklar takas edilemez. Takas beyanında bulunabilmek için takas edenle karşı tarafın birbirlerine karşı sahip oldukları alacak ve borçların özdeş olması gerekir. Mahkemece; takas için tarafların birbirlerine karşı aynı zamanda hem alacaklı hem de borçlu olmaları gerektiğine dair koşulun somut olayda gerçekleşmediği nazara alınarak, davalının takas talebinin reddine karar verilerek hasıl olacak sonuç dairesinde karar verilmesi gerekir. Okumaya devam et

Paylaş

Nitelikli Dolandırıcılık

ÖZET: Bu suçun oluşabilmesi için Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin dolandırıcılık suçunu ticari faaliyetleri sırasında işlemiş olmaları gerekir. Keza kooperatif yöneticilerinin bu nitelikli halden cezalandırılabılmelerı için suçun kooperatifin faaliyeti kapsamında, işlenmesi gereklidir. Bu suçun faili tacir veya şirket yöneticisi ya da  şirket adına hareket eden kişi ya da kooperatifin yöneticisi olabilir. Okumaya devam et

Paylaş

Ek 15 Numaralı Protokol Taslağına göre; AİHM’e başvuru süresi 6 aydan 4 aya inecek

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 6 aylık başvuru süresini 4 aya indiren ve taraf devletlere tanınan takdir yetkisini arttıran İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne ek 15 numaralı protokolün taslağını onayladı.
Herhangi bir değişikliğin yapılmasına gerek duyulmayan taslak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komistesi’nin ilk toplantısında taraf devletlerin imzasına ve onayına açılacak. Protokollerin, Sözleşme’nin tartışılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Bakanlar Komitesi, taslağın taraf devletler tarafından mümkün olan en kısa sürede imzalanıp onaylanmasını istiyor.
Kaynak:http://www.hukukmedeniyeti.org/haber/6890/aihm-e-basvuru-suresi-6-aydan-4-aya-inecek/
Paylaş

Ziynet Eşyaları, Kişisel Mal, Katılma Alacağı, Değer Artış Payı ?

ÖZET : Dava, katılma alacağı istemine ilişkindir. Davalı ikramiye çıkan milli piyango biletini kişisel mal ya da kişisel mal yerine geçen bir değerle aldığını iddia etmediğine ve aksini kanıtlayamadığına göre biletin günlük harcama kapsamında edinilmiş malla alındığı ve bu sebeple edinilmiş mal grubuna dahil olduğunun kabulü gerekmektedir. Mahkemece, davacının dava dilekçesindeki ziynet eşyalarına dair taleplerinin ve ziynetlerinde bedeli indirildikten sonraki yarı bedelinin birlikte değerlendirilmesinde; davacı tarafın ilk talebinin değer artış payına, 2. bölümün ise katılma alacağına dair olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabulüne dair verilen karar usul ve yasaya uygundur. Okumaya devam et

Paylaş