Tapu Kaydında İsim Tashihi Davası Çekişmesiz Yargı İşleri

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/663, K. 2012/4195, T. 6.4.2012

 TAPU KAYDINDA İSİM TASHİHİ DAVASI ( Bu Tür Davalarda Davacı İle Hasım Gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü Arasında Uyuşmazlık Olmadığı/Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu – Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )

ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ( Tapu Kaydında İsim Tashihi Davası – Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu Kabul Edilerek Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Tapu Kaydında İsim Tashihi Davası/ Bu Tür Davalarda Davacı İle Hasım Gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü Arasında Uyuşmazlık Olmadığı – Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu/Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

6100/m.382

Tapu Sicil Tüzüğü/m.25

ÖZET : Dava, tapu kaydında davacının adı ile baba adının düzeltme istemine ilişkindir. Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davasında, davacı taraf tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesini talep etmekte olup bu tür davalarda hasım gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü ile aralarında bir uyuşmazlık yoktur. Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu husus gözetilmelidir.

DAVA : Tapu kaydında düzeltme istemine ilişkin davada Pütürge Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, tapu kaydında davacının adı ile baba adının düzeltme istemine ilişkindir.

Asliye Hukuk Mahkemesi, 6100 sayılı HMK.nun 382/1, 382/2-ç,1 ve 383. maddeleri gereğince uyuşmazlığa Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağından bahisle görevsizlik kararı vermiştir.

Sulh Hukuk Mahkemesi ise, açılan davada husumet yöneltilmesinden dolayı, HMK.nun 382 maddesinde gösterilen hasımsız işlerden olmadığı gerekçesi ile görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Dava, tapu kaydında “Mustafa oğlu Mehmet F.” olarak yazılan ismin nüfus kaydına uygun şekilde “Ali oğlu Memet F.” olarak düzeltilmesi isteğine ilişkindir.

Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarında Tapu Sicil Tüzüğünün 25. maddesinde belirtilen ve kütükte bulunması zorunlu olan kimlik bilgilerinden tapu malikinin adı ile soyadı, baba adındaki yanlışlıkların düzeltilmesi istenebilir.

Kanunda çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu ,6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382/1 maddesine göre; “Çekişmesiz yargı, hukukun, mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır…” hükmü ile “ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller, ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın bulunmadığı haller ve hakimin re’sen harekete geçtiği haller … ” olmak üzere bu üç ölçütle çekişmesiz yargının genel çerçevesi belirlenerek mümkün olduğunca çekişmesiz yargı işleri sayılarak belirtilmiştir. Ancak bu sayma sınırlı olmadığından yasa maddesinde sayılmayan fakat çekişmesiz yargı ölçütlerini taşıyan diğer işlerin de çekişmesiz yargı işi olarak kabulü gerekir. Yani, 382. maddede sayılmamakla beraber çekişmesiz yargının ölçütlerinden birini veya birkaçını taşıyan bir iş de çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilmelidir.

Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davasında, davacı taraf tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesini talep etmekte olup bu tür davalarda hasım gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü ile aralarında bir uyuşmazlık yoktur. Tapu Sicil Müdürlüğü davada sadece yasal hasım olarak yer almaktadır. Gerçekte davada taraf değil, sadece ilgilidir. İlgililerin uzlaşması halinde çekişmenin ortadan kalktığından söz edilemez veya bu davalarda ilgili tarafın davayı kabulü sonuç doğurmaz. Taraflar arasında bu anlamda gerçek bir çekişmenin varlığı söz konusu değildir.

Davacının yukarıda belirtildiği gibi davada tapu kayıtlarının malik hanesindeki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun biçimde düzeltilmesi dışında ileri sürebilecekleri herhangi bir hakları da bulunmamaktadır. Ayrıca, bu davanın sonucunda verilen kararlar kesin hüküm sayılmamakta, kararın haksız veya hatalı görülmesi halinde ileri sürülen delillere göre yeniden düzeltme talebinde bulunulabilmesi, hükmün değiştirilebilmesi mümkün olmaktadır.

Bu değerlendirmelere göre, tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davaları da 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmalıdır. Kaldı ki, 382. maddenin 2-ç/1 fıkrasında “Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması” çekişmesiz yargı işi sayılmış olup niteliği itibariyle tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarından başka bu tarife uyacak bir dava türü de bulunmamaktadır. Aynı yasanın 383. maddesinde de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda, 6100 sayılı HMK.nun yürürlüğe girmesinden sonra 02.11.2011 tarihinde açılan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin uyuşmazlık, çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Pütürge Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nun 21. ve 22. maddeleri gereğince Pütürge Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 06.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş