Tüketicinin Özgün Eğitim Almadığı Döneme Ait Ücretin İadesi

KAYSERİ İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

Karar No: 201320200000216 – Karar Tarihi: 09.09/.2020

ÖZETİ: Şikayet edilen özel eğitim kurumunun yapmış olduğu savunmada belirttiği uzaktan eğitim yapılması, şikayet konusu sözleşmede özel eğitim kurumunun edimi olarak belirtilmemiştir. Yapılan uzaktan eğitim işlemi başka bir sözleşmenin konusu olup şikayet konusu sözleşmedeki edim olarak kabul edilemez. Ayrıca sözleşmenin tarafı olan tüketiciye, uzaktan eğitim için gerekli araç ve gereçler sağlanmamış olup, bu hali ile birebir eğitim ile uzaktan eğitimin aynı verimi ve karşılığı sağlayıp sağlamayacağı konusunda netlik bulunmamaktadır. Sözleşmenin taraf olan şikayetçi tüketicinin de uzaktan eğitim ile sözleşmenin tamamlanması konusunda onayı yoktur. Söz konusu sözleşmede tüketicinin ifasını peşin olarak yapmış olması ve taraflar arasındaki sözleşmede olağanüstü durumlarda sözleşmenin uyarlanması konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. COVID-19 hastalığı nedeniyle ülkemiz genelinde oluşan pandemi nedeniyle özgün eğitim 16.03.2020 – 19.06.2020 tarihleri arasında yapılamamıştır. Bu nedenle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince, tüketicinin özgün eğitim almadığı döneme ait ücretin iadesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı tüketicinin talebinin kısmen kabul edilerek okula gidilmeyen süreye tekabül eden 1.579,20 TL bedelin tüketiciye iadesi gerekmiştir. 

BAŞVURAN: *****

ŞİKAYET EDİLEN: *** EGITIM DANIŞMANLIK VE SPORTIF HIZMETLER ANONIM SIRKETI OZEL **** FEN VE ANADOLU LİSESI ŞUBESI- ***** MAH. *** *** CAD. MELIKGAZI/KAYSERİ

BAŞVURU TARİHİ: 10/05/2020

TALEP: 6502 SAYILI KANUNDA YER ALAN DIGER TALEPLER

UYUŞMAZLIK BEDELİ: 9.000,00 TL

UYUŞMAZLIK KONUSU: Ayıplı Hizmet / Diğer

OLAYIN ÖZETİ 15 Mart 2020 tarihinden son günlerde okulların tatil edilmesinden dolayı okul ücretinin tarafıma iade edilmesini istiyorum.

ŞİKAYET EDİLENIN SAVUNMASININ ÖZETİ: Karşı taraf savunmasında pandemi dolayısıyla 16.03.2020-31.05.2020 tarihleri arasında fiziki eğitime ara verildiğini, bu arada okulların tatil olmayıp uzaktan eğitim vermeye devam ettiğini, MEB Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğünün 07.04.2020 tarih ve 6215860 sayılı yazısı ile ücret iadesinin yapılmasının hizmetin telafisinin mümkün olmamasına bağlandığını,  MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06.05.2020 tarih ve E.6790450 sayılı yazısı ile uzaktan eğitimin telafi eğitiminin bir parçası sayıldığını, harcama yapılmayan yemek, doğalgaz, elektrik, su vb. giderlerin gelecek yıl kayıt ücretlerinden mahsup edileceğini ifade ederek şikayetin reddini talep etmektedir.

INCELEME VE GEREKÇE: Şikayet konularına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre dosya incelenmiştir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Dosyanın incelenmesi neticesinde: Tüketici ile şikayet edilen özel okul arasında Kanunlarda belirtilen bir tip sözleşme bulunmamaktadır. Asgari şartları bulunduran sikayet konusu sözleşmede, tüketici belirli miktar ödemeyi yapacak olup şikayet edilen özel eğitim kurumu ise, usulüne uygun eğitim yerinde (okulda), tüketicinin belirttiği öğrenciye birebir (yüzyüze) eğitim verecektir. Sözleşme içerisinde, doğa olayları, salgın hastalık (mücbir sebep) gibi ifa imkansızlığı durumunda tarafların yükümlülükleri konusunda bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde bir karar verilmesi gerekmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 136. maddesinde; “Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa, borç sona erer. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkansızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır. Borçlu ifanın imkansızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür.’’ hükmü bulunmaktadır. Yüksek Mahkeme Yargıtay’ın birçok kararında görüş olarak kabul ettiği ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 05.02.2013 tarihli 2012/9490 Esas ve 2013/1612 K. sayılı kararında açıkça belirttiği üzere, ‘’Eğer sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan; ifa imkansızlığı, doğa olayları, kamu makamlarının engellemeleri veya üçüncü kişinin eylemleri gibi önceden kestirilemeyecek, aşılamayacak zorlayıcı nedenlerle gerçeklemişse borçlu rizikodan sorumlu tutulamaz… Borçlu, ifası imkansızlaşmışsa borcundan kurtulmuş olur…” değerlendirmesine yer verilmiştir. Yukarıda belirtilen şartlar, mevcut dosyamızda bulunmaktadır. Şikayet edilen özel eğitim kurumunun yapmış olduğu savunmada belirttiği uzaktan eğitim yapılması, şikayet konusu sözleşmede özel eğitim kurumunun edimi olarak belirtilmemiştir. Yapılan uzaktan eğitim işlemi başka bir sözleşmenin konusu olup şikayet konusu sözleşmedeki edim olarak kabul edilemez. Ayrıca sözleşmenin tarafı olan tüketiciye, uzaktan eğitim için gerekli araç ve gereçler sağlanmamış olup, bu hali ile birebir eğitim ile uzaktan eğitimin aynı verimi ve karşılığı sağlayıp sağlamayacağı konusunda netlik bulunmamaktadır. Sözleşmenin taraf olan şikayetçi tüketicinin de uzaktan eğitim ile sözleşmenin tamamlanması konusunda onayı yoktur. Söz konusu sözleşmede tüketicinin ifasını peşin olarak yapmış olması ve taraflar arasındaki sözleşmede olağanüstü durumlarda sözleşmenin uyarlanması konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. COVID-19 hastalığı nedeniyle ülkemiz genelinde oluşan pandemi nedeniyle özgün eğitim 16.03.2020 – 19.06.2020 tarihleri arasında yapılamamıştır. Bu nedenle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince, tüketicinin özgün eğitim almadığı döneme ait ücretin iadesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı tüketicinin talebinin kısmen kabul edilerek okula gidilmeyen süreye tekabül eden 1.579,20 TL bedelin tüketiciye iadesi gerekmiştir.

KARAR

1- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre Hakem Heyeti evrak ve belgeleri tetkik etmiştir. Yukarıda açıklanan sebeplerle; tüketicinin talebinin kısmen kabul edilerek okula gidilmeyen süreye tekabül eden 7.579,20 TL bedelin tüketiciye iadesine,

2- ******* vergi kimlik numarah ****** AŞ’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 70. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 18,00 TL tebligat ücreti olmak üzere toplam 18,00 TL bedelin kararın tebliğ tarihinden itibaren bir (l) ay içerisinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere **** Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödemesine ve ödemeye ilişkin makbuzu tüketici hakem heyetine ibraz etmesine…

 

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.