Benzer İş ve İhale Konusu İş

Kamu İhale Kurul Kararı

Karar Tarihi ve No           : 02.03.2016 – 2016/UH.III-676

Benzer iş, mevzuatta ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak belirlenmiş olup,  ihale konusu işe ilişkin deneyimi olan firmalar ile birlikte benzer iş deneyimi olan firmaların da ihalelere katılımı sağlanarak rekabet ortamının sağlanması amacına hizmet etmektedir. Söz konusu fonksiyonun icra edilmesi bakımından, benzer iş belirlemesinin,  benzer iş tanımında yer alan kriterler (nitelik ve büyüklük, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirme, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzerlik) çerçevesinde, idarelerce ihale konusu işe benzeyen işlerin- mümkün olduğu ölçüde ihale konusu iş dışında işlerin- belirlenerek İdari Şartname’de belirtilmesi gerekmektedir. İdari Şartname’de yapılan benzer işe ait belirlemelerinin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, değiştirilmesi mümkün olmadığından ihale dokümanında yer alan belirlemelere bağlı kalınması gerekmektedir. Bununla birlikte, benzer iş tanımının ihale konusu işe uyumlu olmakla birlikte daha daraltıcı ve spesifik olarak belirlenmiş olduğu durumlarda, ihale konusu işe uygun bir iş deneyimin ne şekilde değerlendirileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, ihale konusu işe ilişkin deneyimi olan bir firmanın iş deneyiminin, benzer işe uygun olmadığından bahisle herhangi bir işlem tesis edilebilmesinin mümkün olmadığı açıktır; zira ihale konusu işe ilişkin bir deneyimi olan firmanın, mevzuatta aranılan iş deneyim belgesine sahip olduğu ortadadır. Bu doğrultuda, adaylar/istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin, öncelikle ve esasen ihale konusu işe uygunluk yönünden değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu değerlendirmeden sonra ihale konusu işe uygun bir iş deneyimine sahip bir adayın/isteklinin iş deneyiminin uygun kabul edilmesi gerekmekte, ihale konusu işe uygun olmadığı tespit edilemeyen bir iş deneyim belgesinin bu defa benzer işe uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi gerekmektedir. Zira, gerek 4734 sayılı Kanun, gerek ikincil mevzuata, gerekse Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 8.2.1’inci maddesinde “ihale konusu iş veya benzer işlere” ilişkin deneyimin yeterlik kriteri olarak istenildiği, söz konusu düzenlemelerde ihale konusu iş ile benzer iş arasında “veya” bağlacı kullanılmak suretiyle sunulan iş deneyim belgesinin herhangi birine uygun olmasının yeterli kabul edileceği belirtilmiştir.

Karar detayları : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.