Kategori arşivi: Güncel Haberler ve İçtihatlar

Kamu İhale Kurulu Kararı

Genel itibari ile uzun süreli olan yapım işlerinde yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen imalatların bedelleri sözleşmede belirtilen süreler içinde geçici hakediş evrakları ile ödenir. Geçici hakedişlerin ödeme süreç ve yöntemlerine ilişkin detaylar yapım işleri genel şartnamesinin 39’uncu maddesi ile hizmet alımları genel şartnamesinin 42’nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Geçici hakedişler kamu ihale sözleşmeleri gereğince yürütülen işlerde yüklenicinin işi ifası sırasında yaptığı işlere karşılık olarak imalatların bedellerinin ödenmesi için düzenlenen raporlardır.

Genel şartname hükümlerine göre, yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olması durumunda, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “idareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılırdı.

Yapım işleri ve hizmet alımı ihalelerinde hakediş raporlarına “ihtirazı kayıt” uygulamasını düzenleyen genel şartname hükmü Danıştay 13. dairesinin; 06.06.2023 tarih ve E:2023/404, K:2023/2398 sayılı ve 06.06.2023 tarih ve E:2023/403, K:2023/289 sayılı kararları ile iptal edilmiştir.

Danıştay 13. dairesi tarafından alınan bu kararlar neticesinde Kamu ihale Kurumu tarafından yapım ve hizmet alım ihalelerinde geçici hakediş raporlarına itiraz edebilmek için hakediş raporuna ihtirazı kayıt yapma zorunluluğunun kaldırıldığına ilişkin “2023/DK.D-210” ve “2023/DK.D-208” nolu düzenleyici kurul kararları yayınlanmıştır. Okumaya devam et

Paylaş

Tehlike Sorumluluğu (Kusursuz Sorumluluk)

Özen sorumluluğuna dayalı kusursuz sorumluluğun düzenlendiği Borçlar Yasası’nın 58. maddesi gereğince; “…imal olunan herhangi bir şeyin maliki, o şeyin fena yapılmasından yahut muhafazadaki kusurundan dolayı mesul olur.” ( TBK .69. maddesi ).

Sorumlu kişi veya işletmenin, kusurlu olup olmaması, özen ödevini yerine getirip getirmemesi, işletme veya nesnede (şeyde) bir bozukluk veya noksanın bulunup bulunmaması, meydana gelen zararın tazmin borcu yönünden bir etkiye sahip değildir. Zira, bunların sebep oldukları zararlarda, kusurun bulunup bulunmadığı ya da rolünün olup olmadığı çoğu zaman bilinemediği veya ispat edilemediği gibi, sorumlu kişi veya işletme, her türlü özeni gösterse, gözetim ve denetim ödevini yerine getirse, gerekli bütün tedbirleri alsa bile, yine de çoğu zaman zararın meydana gelmesini önlemek mümkün değildir. Bu sebeple, sorumluluğunun bağlandığı olgu ile zarar arasında uygun illiyet bağı kurulduğu zaman, sorumluluklar da gerçekleşmiş olacağından; bu işletme veya nesnelerin sahip veya işletenleri, bunların sebep oldukları zararı gidermek zorundadır (Prof. Dr. Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1991 Baskı Cilt 2 sf: 14-15). Okumaya devam et

Paylaş

Kanun Değişiklikleri

“Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 24.10.2016 tarihinde TBMM’ne geldi.

Tasarı Metni ve Gerekçesi: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0775.pdf

Paylaş